Общи условия

Условия за ползване

Поверителност


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги и продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина https://averuni.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Съгласен съм с Общите условия (Общи условия), потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог -файлове на сървъра на redpointgallery.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите и услугите, които се намират на интернет страницата на averuni.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4.За да поръчате даден продукт или услуга трябва да се създаде потребителски профил, който се регистрира на сайта на едно от четирите направления на Дружествата. Необходимо е да се попълни формуляр за регистрация, който включва:
• потребителско име, имейл адрес и парола;
• деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите условия за покупка на стоки и услуги и условията за поверителност на лични данни чрез поставяне на отметка в съответните полета.
5. При кликане на бутона "поръчaй ", потребителите се съгласяват да закупят стоките и /или услугите, намиращи се в "количката". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
 
II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
8. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционно обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е
обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
9 а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за
неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
III. ЦЕНИ
10. Цените, посочени на сайта са с включено ДДС и включват доставка в рамките на р. България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички транспортни, митнически и др. такси, свързани с износа и доставката.
IV. УСЛОВИЯ НА АНУЛИРАНЕ
4.а. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже изпълнение на Поръчка, ако в срок от два дни от получаване на Поръчката, не получи цената на заявените продукти. Тази клауза важи за случаи на избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път. Поръчката се счита за автоматично отменена и ТЪРГОВЕЦЪТ не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента в следните случаи:
4.а.а. в случай, че банката на клиента откаже да изпълни наредена транзакция;
4.б.б. в случаите, посочени в т. 6.1., изречение първо.
4.в.в. предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
5. С приемане на настоящите Клиентът е запознат с възможността дадени Стоки или Услуги да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В тези случаи отговорността на ТЪРГОВЕЦА за невъзможност за изпълнение на Поръчката не може да бъде ангажирана, поради това, че не разполага налична Стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Потребителя за изчерпването й на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката от ТЪРГОВЕЦА. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Доставчикът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.
6.ТЪРГОВЕЦЪТ има правото по свое усмотрение да откаже изпълнение на Договора като не достави на Купувача част или всички поръчани от него Стоки, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. Независимо от причините Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
7. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Клиент който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на Стоките от Клиента или от трето лице, намиращо се на адреса на доставка или в срок от 24 часа за получените онлайн услуги - обучения. Връщането на Стоката се извършва при настъпване на следните условия:
7.1. Клиентът предварително е уведомил ТЪРГОВЕЦА на e-mail: averunibg@gmail.com, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, в което уведомление задължително се посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума.
7.2. Оригиналната опаковка на Стоката, включително поставените от Доставчика защитни стикери и други означения, следва да не са отваряни и целостта им да не е нарушена.
При неизпълнение на посочените условия ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Клиента суми. Клиентът няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
7.3. При закупена онлайн услуга, Клиентът уведомява писмено по e-mail: averunibg@gmail.com ТЪРГОВЕЦА за своя отказ и услугата бива изтрита от профила на Клиента.
7.4. Плащания, направени с дебитна или кредитна карта се възстановяват по сметката, от която е било извършено плащането;
7.5. В случай, че предварително заплатена от Клиента Стока или Услуга не може да бъде доставена/предоставена от ТЪРГОВЕЦА, последният се задължава да уведоми Клиента в срок от 7 /седем/ дни от установяване на това обстоятелство и да му възстанови платената цена по реда на т. 6.4.
7.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
7.7. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от ТЪРГОВЕЦА има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
7.8. С упражняване на правото по чл. 50 от ЗЗП Клиентът следва да изпрати/върне на Доставчика Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е уведомил ТЪРГОВЕЦА за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки и услуги на Интернет магазина www.averuni.bg
12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.averuni.bg
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА
се задължава при ползване на услугите и продуктите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или
към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.averuni.bg услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на
предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на
сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.averuni.bg  в нарушение на закона, настоящите Общи условия. Добрите нрави или Интернет етиката;
15 а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
16. При покупка на онлайн услуга - онлайн обучение, след заплащане и неговото отчитане от ТЪРГОВЕЦА, обучението се активира като услуга за ползване в профила на потребителя, за което той получава и уведомление по имейл на регистрация на профила си. Услугата няма срок за ползване и остава в акаунта на клиента.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
17. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
15. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.averuni.bg.
16. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.averuni.bg.
17. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока или услуга, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна експлоатация или неправилно съхранение. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на продуктите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА
19 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес averunibg@gmail.com . ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
21. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
VII. ЛИЧНИ ДАННИ
22. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
По време на ползването на онлайн услугите - обучения в redpointgallery.com, клиентът ще има достъп до различни материали, включително видео съдържание, графични
изображения, фотографии и други подобни. Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство, чиито
носители са Дружествата. Поради тази причина, клиентът може да използва предоставените му материали единствено за целите на обучението си в www.averuni.bg. Той е длъжен да преустанови използването им след прекратяването на договора между страните. Във връзка със защитата на гореизброените обекти на интелектуална собственост, курсистът няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА.
IX. ИЗМЕНЕНИЯ
24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и стоки настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.
X. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата redpointgallery.com на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и услуги и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина www.averuni.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Безплатна доставка

За цялата страна на покупки над 100 лв.

Право на връщане

В рамките на 14 дни, при пазаруване онлайн

Проверка на пратка

Проверете стоката, преди да я платите